Daftar Peserta Pelatihan Mom SPA

Minggu, 09 Oktober 2022

Nama LengkapKET
Bd. Sabar Mulianta Sitepu, S.Tr.Keb,.CH,.CHt,. C.BMHT,. C.AcHTNARASUMBER
Rr. Desi Rahmanti, S.Tr.KebPESERTA
Wini Sawitri, Amd.KebPESERTA
Ida Laina, S.STPESERTA
Graffy Floriasari, S.Keb.,BdPESERTA
Suci Anugrah Riastamy, A.Md.Keb PESERTA
PUTRI MAWARNIPESERTA
Wulan Sari, A.Md.kebPESERTA
Dermawan Panggabean, S.KebPESERTA
Hj. Naili Shofiyah, AM.KebPESERTA
Sandra Dewi, S.Kep.NsPESERTA
Ratriana Nur Rahmawati, S.S.T.,M.KebPESERTA
Titien Kartini, S.Tr.KebPESERTA
Ajeng Berninda Karmanita, A.Md.KebPESERTA
Bd. Erlin Febriani, SSTPESERTA
Ratna Indah Sari, A.Md.KebPESERTA
Nurhamidah Yulaini Wahid, S.Tr.KebPESERTA
Wapa Latipatunnisa, Amd.KebPESERTA
Sukma Isra Novianti, Amd.KebPESERTA
Hj. Awangsih, SSTPESERTA
MAYA CHOLIDAH, A.Md.KebPESERTA
Qonita SuhadaPESERTA
Ulfi Irawati, A.Md.Ft PESERTA
Nuur Qamar Amriana Amir, S.STPESERTA
Asthi Suryaputri, S.STPESERTA
Anasari Suzana, Amd.KepPESERTA
Asthi Suryaputri, S.STPESERTA
Stefani Manuputty, Amd.KebPESERTA
INDRESWATI KESUMAWARDANIPESERTA
Eka Sundari Banjar Lestari, S.SYPESERTA
Desy Kristiwiyani, Am.Keb.,SKMPESERTA
Wina Widiyani, A.Md.KebPESERTA
Husnul Noorlatifah, A.Md.KebPESERTA
Leyni Sri Wuryaning Dyah, S.Tr.KebPESERTA
Oeci Anggraeni, A.Md.KebPESERTA
Dora Ayu Satriyani, A.Md.OT.,S.PsiPESERTA
Winda Purwanti, S.KebPESERTA
Riskayanti, AMd.KebPESERTA
Chendy Febry Angelina, SSTPESERTA
Sri Wijayanti, S.Kep.NsPESERTA
Nur Fitriya Fatimah, A.Md.Keb.,CPHCTPESERTA
Delmi Paruntung, A.Md.KebPESERTA
Sulistyo Prihatiningsih, Amd.KebPESERTA
Ullya Sandy Putri, Amd.KebPESERTA
Ike Hikmawati AS, S.STPESERTA
Indrawati, Amd.KebPESERTA
EKA NORJANNAH, S.Tr.KebPESERTA
Tinta Wuriningtyas, STr.KebPESERTA
Wa Ode Risfida Irniyanti, A.Md.KebPESERTA
Nyimas Nur Atika Fitriany, Amd.KebPESERTA
Anisha Putri Candraningtyas, S.Tr.Keb.,BdPESERTA
ERNITA DARLENI RITONGA, Am.KebPESERTA
Puspa Dwi Rahayu, S.PdPESERTA
Yuni Putri Ervinasari, Amd.KebPESERTA
Vina Sulistiani, Amd.KebPESERTA
Miftahul Jannah, STr.KebPESERTA
CUT NINI ZUHRA, S.Tr.KebPESERTA
Diah Sundari, Amd.KebPESERTA
Lisna MulyatiPESERTA
Lolita Ardya Garini, Tr.KebSPESERTA
dr. Silvya Dwi JayatriPESERTA
Witri Wiyanti, S.Pd.,C.HtPESERTA
Ftr. Nadya Anggraeni, S.FtrPESERTA
Rizkhiana Yulianti, Amd.KebPESERTA
Ade Putri Rahmayani, A.Md.KebPESERTA
Anisa Endahsari, AM.Keb.,CHEPESERTA
Mei Lisa, Amd.KebPESERTA
Hernita, Amd.Keb PESERTA
Fitri Mandasari, Amd.Keb.,CP.MBSPESERTA
Rini Ningsih, A.Md.KebPESERTA
Eni Ermawati, S.STPESERTA
DESAK PUTU CYNTHIA DEWI C, S.Tr.KebPESERTA
Bd. Cunda Lestari, S.Tr.KebPESERTA
Risky Widi Astuti, A.Md.KebPESERTA
SITI KHOTIMAH, S.Tr.KebPESERTA
Demi Yati, Amd.KebPESERTA
Annisa Lutfy Husnaini, S.Ft.,FtrPESERTA
NI LUH GEDE HARIYADNYANI, A.Md.KebPESERTA
Sri Wahyuni, Am.KebPESERTA
Novia Syabila ArdhaniPESERTA
Mia LestariPESERTA
Hani NurohmahPESERTA
Siti Aisah, Amd.Keb, CimiPESERTA
Putu Savitri Astikasari, Amd.KebPESERTA
Lina Rishartuti PESERTA
Nur Emilia Rusmalawati, Amd.KebPESERTA
Wahyu Kusuma DewiPESERTA
Dinda Arianti NST, S.KebPESERTA
Bd. Assa Aprin Tania, S.Tr.KebPESERTA
NENI JULIARNI, SSTPESERTA
Nuzulul Wahyudiana, AmdPESERTA
RETNO YULIANTI, Amd.KebPESERTA
Atika Rezky Ramadhani, S.Ft.FtrPESERTA
Eva Fitriana Adisti, Amd.KebPESERTA
Dhanik Nur Aini, Amd.KepPESERTA
Fitri Handayani, S.PdPESERTA
Nur Lailatul Mahfudah, S.KepPESERTA
Ade Roswita, A.Md.KebPESERTA
Siti Mawaddah Minangkabau, S.Tr.KebPESERTA
Rizkha Kusnul Khotimah, A.Md.KebPESERTA
Dina Lorenza, Amd.KebPESERTA
Wisnu Urip LestariPESERTA
Rifki HuriyatiPESERTA
Jesi Novianti, Amd.KebPESERTA
Ns. RANI SYAFITRI, S.KepPESERTA
Istiqomah, Amd.KebPESERTA
EKA PURWANTI, Am.KebPESERTA
Fariani Dwi Rahayu, SKMPESERTA
Riska MeiLidaPESERTA
Nisa Nur Fitriani, S.Keb.,BdPESERTA
Novita Rahayu, Amd.KebPESERTA
Eli Amelia, A.M.KebPESERTA
RINI FITRIANA, S.Tr.KebPESERTA
Inda MentariPESERTA
Meyrlin Kurniati, AM.KebPESERTA
Meyrlin Kurniati, AM.KebPESERTA
Fitriani, STr.KebPESERTA
Erda Eliyanti, Amd.KebPESERTA
Gusti Ayu Meggy Andari, A.Md.KebPESERTA
Novi MartiPESERTA
NURUL AINI, Amd.KebPESERTA
Yuni Setiyorini, AMD.KebPESERTA
Siti Muslima W Udi, M.Tr.KebPESERTA
Rafika Oktaviana PermatasariPESERTA
ARRUM AULIA GARNITA, A.Md.KebPESERTA
Putri Anggraini Pratiwi, A.Md.BattraPESERTA
Desi Ambar Ningrum, Amd.KebPESERTA
Yuda Saputri, S.Tr.KebPESERTA
Isdarya, S.Tr.KebPESERTA
Windi Garini, Amd.KebPESERTA
Nisa Rizky Putri Pahlawan, Amd.KebPESERTA
SRI HIDAYATI, S.KepPESERTA
Asri Yulianti Setiawan, AMd.Keb PESERTA
Yunda Putrima Pernadi, AMd.Keb.SKMPESERTA
Ervina Panduwinata, SSTPESERTA
Jumadia, A.Md.KebPESERTA
Ni Komang Try Yasshy Mahenny, A.Md.Keb PESERTA
Nur Amalia, A.Md.KebPESERTA
LANDURA PRIMA YORI, Amd.Keb.,SKMPESERTA
Putri Ayu Perdana, Amd.KebPESERTA
Roswita Andaria Purna Sari, Amd.KebPESERTA
Tuti Wahyuningsih, Amk.SST.,SEPESERTA
Tri Susilowati, S.ST.M.KesPESERTA
ICHTIYA INDARTI, A.MD.KEBPESERTA
Miftahul Jannatus Suraya, SSTPESERTA
Iis Haprawati, A.Md.KebPESERTA
Pansilia, S.Tr.Keb,MKMPESERTA
SawitriPESERTA
Bd. Rohani Latief, S.STPESERTA
Annisa, A.Md.KebPESERTA
Andinie Handayani, S.KebPESERTA
Izul Zulaiha, Amd.KebPESERTA
Rahayu Puji Astuti, Amd.KebPESERTA
Agustina, A.Md.KebPESERTA
Marsellena Delpiana, Amd.KebPESERTA
Dr. An Elsa Fitra SyafeiPESERTA
Yohana Verawaty, S.Tr.KebPESERTA
Dini OktavianiPESERTA
Zikra Imami, Amd.Keb, SKMPESERTA
Meilda Indria Sudjono, A.Md.KebPESERTA
Na'imah, Amd.KepPESERTA
Daswat, S.SiT.,M.KebPESERTA
Heratika Widdiya F, Amd.KebPESERTA
Iin Windayati, S.Tr.,AkupPESERTA
Siti Rohmahwati, Amd.KebPESERTA
Ni Made Ayu Astuti Sidha Murti, A.Md.KebPESERTA
Asteria Nydia Olata, AMd.KebPESERTA
Ria Rukmana, Amd.KebPESERTA
SRI MUJI RAHAYU, Amd.KebPESERTA
Kuswatun Faizah, AM.KebPESERTA
Marwah Aisyah S, S.ST.M.KebPESERTA
Nazwa Aulia Putri, AMd.Keb, SKMPESERTA
Dina Lefina Wamafma, AMKPESERTA
SHERLY SARI JACOB, Amd.KebPESERTA
Poppy Nurhidayati, Amd.KebPESERTA
Ni Wayan Supartini, A.Md.Keb, SKMPESERTA
Niar Astania, Amd.KebPESERTA
Mega Sari Piliang, AM.KebPESERTA
Siti Muniroh, S.Kep, CHEPESERTA
Lina Bt. Saripuddin, S.Tr.KebPESERTA
Hikmah Endah Rahayu, AM.KepPESERTA
NURATRI BUDI RAHAYU SH, Amd.KebPESERTA
Ni Putu Mena Suryantini, A.Md.KebPESERTA
dr. Fitri SetiyoningsihPESERTA
MAYA SHOUFA, A.Md.KEBPESERTA
Yunika Lestari, S.Tr.KebPESERTA
Ester N.Tumiwa, S.S.TPESERTA
Ni Luh Made Sri Ritnasari, S.Tr.Keb.,CBCPESERTA
Diesy Prasetyo Putri, AMd.KepPESERTA
RATRI AULIA AGUSTIN, S.STPESERTA
Mustika Agerta Kemala, S.Tr.KebPESERTA
NURHIDAYATI, AMD.KEBPESERTA
Septiyana, S.KmPESERTA
Sri Atin, S.Tr.KebPESERTA
Nia Novia Praditasari, Amd.KebPESERTA
Siti Nur Aisah PESERTA
ANISATUL ULFA, AMd.KebPESERTA
Retno Anggraini, S.Tr.Keb.,BdnPESERTA
Oktavianti, A.Md.KebPESERTA
PUTRI MAYASARI H. ARBIE, A.Md.KebPESERTA
Fujiana Nurtiawati, A.Md.KebPESERTA
ANIEQ UTAMI NINGSIH, S.Tr.KebPESERTA
Sri Handayani, A.Md.KebPESERTA
Diyan Annisa PutriPESERTA
ISWAHATI BORORING, S.TR.KEBPESERTA
Bdn. Nur Handayani, S.SiT, M.KesPESERTA
Sri Nurhayati, S.KebPESERTA
Lely Lora, S.KebPESERTA
Cici Paramitha, S.Tr.KebPESERTA
Sri Hartati, S.KebPESERTA
Adinda Selviana, A.Md.KebPESERTA
Beti Nopalia, S.KebPESERTA
Meilani Nilasari, A.Md.Kes PESERTA
Nurul Aisyah, AMD.KebPESERTA
Khusnul Triyana NugraheniPESERTA
Isnaini, S.KebPESERTA
MERINA REZA PRATIWI, A.Md.Keb PESERTA
Hilda Nur Faizatul L, A.Md.KebPESERTA
Apriani RG, SST.M.KesPESERTA
Purwaning Tryfhosa, Amd.KebPESERTA
Noer Hilma, AM.KebPESERTA
Sri Suryaningsih, Amd.KebPESERTA
Rizky Nurjanah Agustiani, Amd.KebPESERTA
Nur Amaliah Lutfi, Amd.KebPESERTA
Era Aprilia, Amd.Keb PESERTA
Epi Asuriyanti G.S, S.Tr.KebPESERTA
Erna Suryana, AM.KebPESERTA
Atiah Fauziyah, A.Md.KebPESERTA
Eka Oktavia Sandi, A.Md.KebPESERTA
Rani Febrina, Amd.KebPESERTA
Ade Irma Suryani, Amd.KebPESERTA
Deryanti, A.Md.KebPESERTA
Novita Maryani, Am.KebPESERTA
Rita Nurita, AM.KebPESERTA
Khairuni Hikmah, S.Tr.Keb.,M.K.MPESERTA
MARIA CRISTINA SIAHAAN, S.KebPESERTA
Yuliati, A.Md.Keb, SKM, M.KesPESERTA
Joeliatin, SST.,MPHPESERTA
Susi Nur Khasanah, AMD.KebPESERTA
Anastasya Agustiarini, S.Tr.KebPESERTA
Via Anggraeni Ratnasari, S.Tr.KebPESERTA
Bdn. Rakhma Mulianisaa, S.Tr.KebPESERTA
Nurpadilah, STr.KebPESERTA
Nur HasanahPESERTA
Vita Kurnia Kumala Sari, A.Md.KebPESERTA
Intan Deviana, Amd.KebPESERTA
Dianti Safitri, S.Tr.Keb.BdPESERTA
Afriza Amanda, Amd.KebPESERTA
Emi Hayati, S.ST, BdnPESERTA
Ferra Puspita Andriyanti, Amd.Keb PESERTA
TRI SAMSIYATIPESERTA
Enda Ruliza, Amd.KebPESERTA
Sri Sayekti, S.Tr.KebPESERTA
Rizki Fauzia Munggaran, S.FarmPESERTA
Lisa Rahayu, S.PdPESERTA
Anggeri Yani, Amd.KebPESERTA
Rezki Andriyani, S.Tr.KebPESERTA
Ranti RachmanPESERTA
Citra Indah Santi, Amd.KebPESERTA
Siti Kholisotin, A.Md.KebPESERTA
Bdn. Nuraini Supriati, STr.KebPESERTA
Bela Agustin, Amd.KebPESERTA
KHOIRUL BARIAHPESERTA
Yoyoh Sartika, Amd.Keb.CHEPESERTA
Dewi Munawaroh, A.Md.KepPESERTA
Hariyati, S.KepPESERTA
Asri Retnoningsih, Amd.KepPESERTA
Puji Astuti, A Md.KebPESERTA
Putri Arisetia Ningsih, AMd.KepPESERTA
Ira Triharyanti, S.Ftr, FtrPESERTA
dr. Eva NoelfiasmaPESERTA
Ni Wayan Sulastini, Amd.KebPESERTA
Nur Jamilah, AM.KebPESERTA
Kadek Primadewi, S.Si.T.,M.KesPESERTA
Erese Andriana Eka Suci, Amd.KebPESERTA
Ramlah Milawati Ramli, S.Tr.Keb.,M.Keb.,Dipl.IBSTAAPESERTA
Linda Karmila Sari, S.Tr.KebPESERTA
Wulandari Siritoitet, Amd.KebPESERTA
Iradati Ponda, S.Tr.KebPESERTA
Tri Intan Putri Kinanti, S.Tr.KebPESERTA
Devy Rindayani, SI.KomPESERTA
Nur HanifahPESERTA
Yulia Astrianingrum, S.Kep, NsPESERTA
Widya Agustin Setyawati, S.ST.,M.APPESERTA
Susi Oktapiyani, Amd.KebPESERTA
Ratna Noviantini, Amd.KebPESERTA
Lisna Aryati Riris, Am.KebPESERTA
Zahrotul FitriyahPESERTA
Siswati Rahmadyana, S.ST.,M.KebPESERTA
Carine Brian Putri, Amd.KebPESERTA
RohanahPESERTA
Iin Prihatin, AMd.KepPESERTA
Indah Rahmadaniah, S.ST.,M.KesPESERTA
Sakin Girinda Hardani, Amd.KebPESERTA
Lidia, A.Md.KebPESERTA
Iiv Hayyu ChahyayaPESERTA
Nur Saidah Nubatonis, A.Md.KebPESERTA
Erliana, Amd.Keb,.CH,.CHt,.C.BMHTPESERTA
dr. Kiki Aufa IndriyaniPESERTA
Agustina Akhir Prihatini, A.Md.Keb.,SSTPESERTA
Amalia Bunga Rannu Boky, Amd.KebPESERTA
Regina Peggy Henriani, S.Tr.KebPESERTA
dr. Yuli ArisantiPESERTA
Atiah Fauziyah, A.Md.KebPESERTA
NadiaPESERTA
Winda Ayu Juwita Karni, AM.KebPESERTA
Kurniadi, S.K.MPESERTA
Via Meriyanti, A.Md.KebPESERTA
Mirnawati, A.Md.KebPESERTA
Monika Putri, A.Md.KebPESERTA
Ariani Ratna Puri, A.Md.KebPESERTA
Siti Jamilah, A.Md.KebPESERTA
Jumiati, A.Md.KebPESERTA
dr. Melissa IrawanPESERTA
Ns. Ni Luh Gede Srinadi, S.KepPESERTA
Bd. Chori Mahanani Jatmiko, S.KebPESERTA
HUSNUL KHATIMA ADJRU, ST.R.KEBPESERTA
Riko Saputra, A.P.PhPESERTA
Febronia Romana Rebu, A.Md.KebPESERTA
Erni Anggraeni, Amd.KebPESERTA
Della Ramadina AmandaPESERTA
Nining Safitri, Amd.KebPESERTA
Hennasari Kaban, Am.KebPESERTA
Andi Handayani, A.Md.KebPESERTA
Bdn. Veronika Dexsa Nanda, S.Tr.KebPESERTA
Merisa Riski, S.ST,M.KebPESERTA
Esther Mareike Takumansang, Amd.KebPESERTA
Ika MulyaningrumPESERTA
Wiwik Gunandari, S.STPESERTA
Lisa SonataPESERTA
Yunita Ulyverihut, Am.KebPESERTA
Eka Resti Jamilawaty, Amd.KebPESERTA
Idris JonoPESERTA
Rozanur Vionita Kartikasari, Amd.KebPESERTA
Marwah Noory Maulidya, A.Md.KebPESERTA
Nofira Dianita Budi Ardhy, Amd.KebPESERTA
Elis Widyawati, A.Md.KebPESERTA
I Dewa Ayu Ketut Sintiari, A.Md.KebPESERTA
Muslimah, S.STPESERTA
Lusi Susilawati, Amd.KebPESERTA
Meilia Fajar YaniPESERTA
Chindy Pusparani, Amd.KebPESERTA
Damayanti Rahayu Sinulingga, AM.KebPESERTA
ILHAM NUR YAHYA, S.SOSPESERTA
dr. SRI ARTIKAPESERTA
Yuli PrahmawatiPESERTA
Putri Sabillah, A.Md.FtPESERTA
Elsye Nappoe, Amd.KebPESERTA
Ika Puspita Sari, S.Kep.,Ns, M.KepPESERTA
Cindy Nillasari, S.Tr.Keb PESERTA
Nurcahya Devi Rodhiyati, A.Md.KebPESERTA
Ibrahim Hanafi, A.MdPESERTA
Fitriya Ayu Sugesty, A.Md.KebPESERTA
Siska Harta Ulina Kaban, SSTPESERTA
Anita Firlana, A.Md.KebPESERTA
Ety Yuni Kristiowati, Amd.KebPESERTA
Anah Dianah, STr.KebPESERTA
MufidaPESERTA
Marlise Lay, A.Md.KebPESERTA
IDA AYU URMILA, A.Md.KebPESERTA
Yusniar Helen Hulu, AM.KebPESERTA
Miftahul Hidayah, S.STPESERTA
Rahma Jannati PESERTA
Qurrota A'yun Devie Elfahmi, M.PdPESERTA
Melati Putri Aji, A.Md.O.TPESERTA
Suhartiningsih, Am.Keb.SkmPESERTA
Sheila Rachmawati, A.Md.KebPESERTA
dr. Winarti IsabellaPESERTA
Hanna Pramesti, S.Kep., NersPESERTA
Reni Angraini, Amd.KebPESERTA
Allezia Tamara Franciska, Amd.KepPESERTA
Bella Arita Ulfami, Amd.KebPESERTA
Dwi Ayu Lestari, AM.KebPESERTA
Beta Yoanda, STr.KebPESERTA
Aprillia Rahmasanti, S.Keb.,BdPESERTA
Sofaniah Nurrahmi, S.Keb.,BdPESERTA
Vofi Fitriana, STPESERTA
Widia Rahmi Pratiwi, AMd.Keb., S.KMPESERTA
Nuzliati T. Djama, S.SiT, M.KesPESERTA
Eli Siti Patimah, A.Md.KebPESERTA
Mike, S.Tr.KebPESERTA
Farida Ulfah Annisa, A.Md.KebPESERTA
Ns. Yessi Andriani, M.Kep.,Sp.Kep.MatPESERTA
FANNY H LOUHENAPESSY, Amd.KebPESERTA
Feronika Nanuru, S.KebPESERTA
Ismawati Ulfah, Amd.KebPESERTA
Annisa Nur Fidina, Amd.kebPESERTA
Ijah, A.Md.Keb PESERTA
LUTFIATUL AMALIYAH, A.Md.KebPESERTA
PurwaningTyas Wahyu Anggari, Amd.KebPESERTA
DAHLIA ERVINA TRI ASTUTI, S.Tr.KesPESERTA
Siti Kholifah, S.Tr.KebPESERTA
Jeva Kavana, Amd.KebPESERTA
Indah Laza WardahPESERTA
Ega Marselina, S.Tr.KebPESERTA
Mirza Fauziah Zulfa, Amd.KebPESERTA
Margaretha Sri Jumiati, AM.KebPESERTA
Firda Riviyanti, A.Md.KebPESERTA
Herliana Nurcahyani, A.Md.KebPESERTA
Asrifah Suardi, S.Kep, Ns, M.MKepPESERTA
Titin Afriliani PESERTA
Bdn. Dewa Ayu Dika Riani Putri, S.Tr.KebPESERTA
Nindi Nur Apriliana, A.Md.KebPESERTA
VERA NUR MASTIKA PESERTA
Arista Nur AnggrainiPESERTA
Riyanti Hutabarat, S.IkomPESERTA
Etik Martiastuti, S.Tr.KebPESERTA
Baiq Nurmala Wulandari, A.Md.KebPESERTA
Nur Maziyah Hurin'in, S.Tr.Keb., M.KesPESERTA
Mercy Elfrida Siahaan PESERTA
Lia Puspa Mega, S.Tr.KebPESERTA
Reka Sirawati, Amd.Keb PESERTA
Junita Fenny Mertini Jikwa, Str.KebPESERTA
Alda Wulandari, S.Tr.,MPESERTA
Defa OktafianaPESERTA
Ratih Puteri Kaca, S.Tr.KebPESERTA
Risnawati Bosa, Amd.KebPESERTA
Windy Astuti, S.KebPESERTA
Aprilia Triviani, Amd.Keb PESERTA
Dian Pramita Sarie, M.ScPESERTA
Dini Indo VirawatiPESERTA
Deni Susita, Amd.KebPESERTA
Lia Prasetiawati, Amd.KebPESERTA
Nirwana, A.Md.KebPESERTA
Diana Dwi Lestari, A.Md.KebPESERTA
Rita Agustina Fitri, Amd.KebPESERTA
Sina Risti Amanah, A.Md.KebPESERTA
Nafisatul Khoiriah Rapi, A.Md.KebPESERTA
ISWARLIZA, S.SiT., BdnPESERTA
Wahyu Dewi Lestari, A.Md.KesPESERTA
Bilkis Widyaningsih, Str.KebPESERTA
Lasma Dameria Sibuea, S.FarmPESERTA
MASFAH OCKTAFYANI, Am.KebPESERTA
Dhea Ayutyas Pratiwi, S.STPESERTA
Debora Christiani, A.Md.KebPESERTA
Mariza Putri Ani, Amd.KebPESERTA
Melia Limbong Raru, AMD.KebPESERTA
Bdn. Dewi Dahliana, S.Tr.KebPESERTA
Bdn. Rahmi, S.Tr.KebPESERTA
Endang Rosita As, S.Tr.KebPESERTA
Rahmah FitriaPESERTA
Bdn. EMA HERNITA, S.Tr.KebPESERTA
Chairani SylvanaPESERTA
Tutik Andaryati, S.Kep.,NsPESERTA
Siska Telly PPESERTA
Ns. Muallimah, S.KepPESERTA
Sianete Lefmanut, S.Tr.KebPESERTA
CICI MULIANA, Amd.KebPESERTA
Puput Surya Ningsih, APPESERTA
Nyai MaskanahPESERTA
ARDLIAN LUTHFILIA ARIFIN, S.Kep., NersPESERTA
Mila Khomsatun, Amd.KebPESERTA
Anik Yuliani, AMd.KebPESERTA
Widi Isnaeni Zubaedah, A.Md.KebPESERTA
Ervina Irawati, S.STPESERTA
Resha Yunita Mandasari, Amd.KebPESERTA
Esti Hermayani, Am.KebPESERTA
Dri Rahayi, AM.KebPESERTA
Erdiana Rahma Widyanilamsari, SSTPESERTA
Siti Hodijah, Amd.KebPESERTA
Bd. Nur Rahmawati, S.KebPESERTA
Rohmiyatun, Amd.KebPESERTA
Martika Sandra RaupuPESERTA
Supriyanti R. Usman, S.TT.,M.KMPESERTA
GITTA PRIMA SUHARA, S.AB,Dipl.CIBTAC,Dipl.CIDESCOPESERTA
Resy Maula Agustin Herliani, A.Md.KebPESERTA
AGALYA RAMPA, AM.KebPESERTA
Tati Puspitasari, Amd.KebPESERTA
Cahya Dian Romadloni, A.Md.KebPESERTA
Ida Puji Hidayati, Amd.KebPESERTA
Fauziah Fitriati, A.Md.KebPESERTA
Septiria, S.Kep.NersPESERTA
Eka Pratiwi, Amd.KebPESERTA
Bd. Putri Diah Ayu Anggraini, S.KebPESERTA
Regita Herdiawanti, S.Tr.Keb., BdnPESERTA
Dina Warmita Lita S.Keb.bd.PESERTA
Bd. SARIANA DEWINTA G., S.KEB.PESERTA
Bd. Fladina Aprilia S.KebPESERTA
HERLINA SINDIPESERTA
Dewi Maretha, A.md.Keb.PESERTA
ENENG EKA NURJANAH, Amd.KebPESERTA
Halimah Tul Sa'diah Amd.kebPESERTA
Euis Irmawati, Amd.kepPESERTA
Imas MasitohPESERTA
Siti Nurhayati, Amd.KebPESERTA
Lamria pardede, Amd.KebPESERTA
Wahyuda Rahmadani Gulo, Amd.KebPESERTA
Bd. Juli Ismayanti Haloho, S.KebPESERTA
Neneng Rosdiana Amd.Keb.PESERTA
Desi Heriyana., S.ST., CBMHCTPESERTA
Ledy Claudya Lase, S.Tr. KebPESERTA
ZURRIYAH A.Md KebPESERTA
HERYU VINA INDRIANI, And. KebPESERTA
Yessy Fitriani Amd.kebPESERTA
Ni Wayan Dewi Sumernawati, A.Md.KebPESERTA
SRI RATU ALAM, S.Keb.PESERTA
Dewi Yulianti, Amd.KebPESERTA
Suryani, SST., M.KesPESERTA
Afifah Yan Auliah, S.Tr. KebPESERTA
Haryani, Amd.KebPESERTA
Ratna Diana Fransiska, SST., MPHPESERTA
Lusia Analisa Amd.KebPESERTA
Marliani Sarira, Amd.kebPESERTA
FITRI MURDYANTI, S. Tr. KebPESERTA
Matilda Bupu Ria, S.ST., M.Kes., M.K.MPESERTA
Dara Puspita Sari Amd.KebPESERTA
Cinthia Rifkha Herlina, A.Md.KebPESERTA
Priscillia Astrid Renanda br Sembiring K., S.Tr, KebPESERTA
Rumini, S.Tr.Keb., MKMPESERTA
Mona Dewi Utari, SST, M.KesPESERTA
NOVA INDRAYANI, S.Tr.KebPESERTA
Dyah Santi Wiyati AMFMPESERTA
MIRNAWATI Amd.KebPESERTA
Purnamaningsih, S.Kep.NersPESERTA
Zahwani Hafiizh, AmkebPESERTA
RIZKI MARTIA SARI, Amd.KebPESERTA
Bd. Nunung Anggraini, SSTPESERTA
Fivin Widyaprasti,S.Tr.KebPESERTA
Usianti, Amd.KebPESERTA
HERNI NURHENI, S.STPESERTA
Cici Wulandari, Amd.KebPESERTA
Chintia Nurul Satuti, Amd.KebPESERTA
Gessy Prihardini, S. STPESERTA
Bdn. Luh Widiastini, S.Tr.KebPESERTA
Ferry Suciati, S.Tr.KebPESERTA
Fadliana Hidayatu Rizky Uswatun Hasanah, S.Tr.KebPESERTA
Hafifah Asriyati S., S.Tr. Keb, CP MBTPESERTA
Delina Telenggen S.Tr.kebPESERTA
Margareta Matan Mukin, A.Md.KebPESERTA
Nanda Khairatun Nada, Amd.KebPESERTA
Hj . Silvia Yulianti Amd.KebPESERTA
Genoveva Bili A.Md.kebPESERTA
Kadek Sri Ariyanti, S.Si.T., M.KesPESERTA
Siti Zakiah, SST, Bdn, M.KesPESERTA
FIDARINI, S.Kep.,NsPESERTA
Salimah M. Lahamini, S.Tr.Keb.PESERTA
JUSMIAH ISHAK, S.STPESERTA
Hilma Amalia PratiwiPESERTA
RevikaPESERTA
Noor Fitriana, S.STPESERTA